AKUT'UN MİSYONU ve ETİK DEĞERLERİ

AKUT, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan; bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

AKUT'UN DEĞERLERİ

 • Gönüllülük
 • Karşılıksız
 • Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik

ETİK ve ETİK DEĞERLERİMİZ

AKUT, başlangıçta dağ ve doğa kazalarında kazazedelere yardım edebilmek amacı ile az sayıda dağcı tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Başlangıçta birbirleriyle uyum içinde ve birbirlerini yakından tanıyan bu insanlar, kendi aralarında tartışarak, konuşarak kendilerine göre bir ETİK ve MİSYON tayin etmişlerdir. Yazılı olmasa da kafalarında yerleşmiş olan bu ETİK ve MİSYON herkes için aşağı yukarı aynı ve belirlenmişti. Ancak Adana-Ceyhan depremi ile başlayan ve 17 Ağustos depremiyle devam eden süreçte, AKUT'un misyonu ile birlikte, üye sayısı artmış ve üye profili de değişikliğe uğramıştır. Dolayısı ile insanların ve fikirlerin çoğaldığı bir ortamda, kavram kargaşasının yaşanabileceği, etik, ilke ve amaçların kaybolabileceği, değişebileceği düşüncesi göz önüne alınarak, katılacak yeni üyelere ve kamuoyuna, vakfın ve derneğin ETİK değerlerinin, İLKE ve AMAÇLARININ doğru anlatılabilmesi için, bu değerlerin tespit edilerek yazılı hale getirilmesi amacıyla bu Disiplin ve etik yönetmeliğinin düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Doğaldır ki bu süreç ve değişen dünya düzeni içersinde, etik değerlerde ve amaçlarda değişiklikler olabilecektir.

Önemli olan yukarıda saydığımız "Gönüllülük, Karşılıksız, Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek, Dürüstlük, Güvenilirlik" gibi temel ilkelerinde bir sapmanın ve uzaklaşmanın olmaması, tüm üyelerin bu asgari müştereklerde birleşmeleridir.

 • İnsan Hayatını Kurtarmak: AKUT'u var eden birinci ETİK değerimizdir. Geriye dönüp baktığımızda AKUT'un varoluşunda arkadaşlarını dağ kazalarında kurtarmak ve onlara yardım etmek isteyen dağcıların çabalarını görürüz ve bu AKUT'un kurulma amacıdır. Daha sonra bu misyon genişleyerek doğal afetleri de içine alarak büyümüş ve AKUT'u uluslararası bir düzeye taşımıştır.
   
 • Gönüllülük ve Karşılıksız Yardımseverlik: Dağ ve doğa kazalarında, doğal afetlerde ya da yardım gereken herhangi bir kazada insanlara yardım etmeyi amaçlayan AKUT'un, bunu yaparken MİSYONU gönüllülük esasına dayalı olup, hiçbir bir maddi ya da manevi menfaat beklentisi yoktur. Bu da AKUT'un ikinci ETİK değeridir.
   
 • Dürüstlük ve Güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin gönüllü olarak insan hayatını kurtarmayı amaç edinmiş AKUT üyesi, afet zamanı kazazedelere, normal hayatta birbirlerine ve kamuoyuna karşı her ne sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak zorundadır. Bu da üçüncü ETİK değerimizdir.
   
 • Bağımsızlık: AKUT maddi ve manevi bakımdan bağımsız olmalıdır. AKUT'un, hayatını idame ettirebilmesi ve operasyon, eğitim, tatbikat, mal ya da malzeme ihtiyacı vs. gibi giderlerini karşılayabilmesi için, bağış ya da sponsorluk antlaşmalarına ihtiyacı vardır. Ancak AKUT bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı, kısıtlayıcı, taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmalıdır. AKUT sadece Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Reformlarına, T.C. kanunlarına, Türk halkına, örf ve adetlerine bağlı kalmalı, onu sadece ülke çıkarları ve temel insani değerler sınırlayabilmelidir; yani bağımsızlık önemli ETİK değerlerimizden biri olmalıdır.
   
 • Medyatik Olmamak: AKUT varlığını sürdürürken, bazen tanıtım amaçlı, bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye girecektir. Bu ilişkiler belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Hiçbir zaman kişiler ön planda değil, sadece AKUT ön planda olmalıdır. Hiçbir AKUT üyesi AKUT'u kullanarak kendine bir menfaat sağlamamalıdır. AKUT adının ve AKUT'lu kimliğinin zedelenmesi önlenmelidir. Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık ilkelerine uygun davranılmalı, karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli ya da istenmelidir. Medya ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmeli, gereksiz tartışmaya girilmemelidir.
  Operasyonlarda medyaya verilecek ya da arşive koyulacak fotoğraf, film, dia vs. gibi çekimler görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalı, tek elde toplanmalı ve tek elden, yetkili kişiler tarafından dağıtılmalıdır. Yani AKUT'un bir etik değeri, medya ile doğru biçimde ve yan yana olmak, medyatik olmamaktır.

   
 • Açıklık: AKUT ve AKUT üyeleri, her zeminde açık ve şeffaf olmalıdır, hiçbir şey gizli ya da saklı olmamalıdır. Bu hem kamuoyuna karşı hem de üyelere karşı geçerlidir. Halkımızın ve devletimizin desteğiyle varolduğumuza göre, yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmalıyız. Üyeler de birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalı, hesap verebilmelidir. Açıklanamayan, tanımlanamayan gizli gruplaşmalar, AKUT'un birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan ilişkilerdir.
   
 • Amacımız Gelir Sağlamak Olmamalıdır: Bilindiği gibi AKUT halkın, devletin ve sponsorların bağışları ve yardımları ile hayatını idame ettirmektedir. Ancak bu bağış ve yardımlar hayatını idame ettirebilmek için yetmemektedir. İleride kanuni olanakların elde edilmesi durumunda, belki ticari işletmeler kurulacak, ticaret yapılacaktır. Ancak bu işletmelerin amacı salt AKUT'a gelir elde ettirmek değil, operasyonlara gidebilmek, yaşamasını idame ettirmek, halka eğitim vermek gibi kuruluş ve etik değerlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile gelir elde edebilmektir.

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, YETKİ VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1

 1. Bu yönetmeliğin amacı; AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin vizyon, misyon ve tüzükte yazılı kuruluş amacının gerçekleştirilebilmesi, işleyişinin korunması, dernek organlarının daha etkin görev yapabilmesi, aşağıda disiplin suçu olarak tanımlanan fiillerin gerçekleştiren dernek gönüllülerinin aykırı eylemlerine karşılık verilecek disiplin cezaları, verilen cezalara karşı itiraz usul ve esaslarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
 2. Bu yönetmelik, üyelik statülerine bakılmaksızın tüm gönüllü ve üyeleri kapsar. Gönüllü olmak üzere form dolduran her aday, bu Disiplin Yönetmeliğine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

Hukuki Dayanak:

Madde 2

Bu Yönetmelik; 25.12.2016 tarihinde kabul edilen Arama Kurtarma Derneği Tüzüğünün 24. maddesinin 5. fıkrasının verdiği yetki ile ....tarihinde Yönetim Kurulukararı ile kabul edilmiştir.

Yetki

Madde 3

Disiplin Kurulu; bu Yönetmelikle düzenlenen kurallara aykırılığın kendisine ihbar/şikayet yoluyla bildirildiği veya resen tespit ettiği durumda yönetmeliğe aykırı eylem ileilgili soruşturma ve inceleme yapmak, rapor hazırlamak, hazırlanan rapor ile işlenen aykırı eyleme ilişkin kararını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruldur.

Tanımlar

Madde 4

Yönetmelikte geçen;

 1. Dernek: AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni,
 2. Üye: AKUT Arama Kurtarma Derneği’ninüyelik statülerine bakılmaksızın tüm gönüllülerini ve çalışanlarını,
 3. AKUT'un Kurumsal Kimliğini Temsil Eden Nesneler: Üzerinde AKUT logosunu, amblemini, temsili renklerini taşıyan ve AKUT'u ifade eden eşyaları, görselleri, e-posta adreslerini, unvanları,
 4. Şikâyet: Disiplin Kuruluna gönüllüler tarafından yapılacak yazılı başvuru ile bu yönergeye göre disiplinsizlik teşkil eden bir durumun bildirilmesini
 5. İhbar: Disiplin Kuruluna gönüllü olmayanlar tarafından yapılacak yazılı/sözlü başvuru ile bu yönergeye göre disiplinsizlik teşkil eden bir durumun bildirilmesini,
 6. Şikâyetçi: Bir disiplinsizliğin ihbarını yapan kişi veya Dernek Organını,
 7. Soruşturma: Yapılacak şikâyet üzerine, Disiplin Kurulunun yürüteceği inceleme ve delil toplama sürecinin başlamasından iddianamenin hazırlanmasına kadar geçen süreyi,
 8. Dernek Malları: AKUT'a ait taşınır ya da taşınmaz malları,
 9. Uyarma Cezası: Üyelerin üyelikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunun yazılı olarak bildirilmesini,
 10. Kınama Cezası: Üyeye üyelikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesini,
 11. Uzaklaştırma Cezası: Üyeye dernekten belirtilen süre kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde dernek taşınmazlarına giremeyeceğinin, eğitim, etkinlik ve toplantılarına katılamayacağının, üyelik haklarından yararlanamayacağının yazılı olarak bildirilmesini,
 12. Çıkarma Cezası: Üyeye, bir daha dernek üyeliğine alınmamak üzere üyelikten çıkarıldığının yazılıolarak bildirilmesini ifade eder.
 13. Tanık: Soruşturma konusu olay hakkında bilgi sahibi olduğu bilinen; ancak soruşturmaya taraf olmayan kişilerdir.
 14. Şikâyetten Vazgeçme: Önceden yapılmış olan şikâyetin geri alınması ve geçersiz sayılmasının istenmesidir. Ancak şikâyetten vazgeçilme durumu eğer ki takibi şikâyete bağlı olmayan ve Akut Değerleri ile ilgili bir suç söz konusu ise soruşturmanın sonlanmasına sebep olmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Disiplin Kurulu

Madde 5

 1. Disiplin Kurulu 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bir üyenin görev tanımında yazılı görevleri yerine getirmediği, bir disiplin suçu işlediği, görevi ihmal etmesi/kötüye kullanmasının tespiti halinde derhal görevden alınır. Üyelerden birinin istifa etmesi ya da eksilmesi halinde yerine yedek üye göreve başlar.
 2. Kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır.
 3. Disiplin Kurulu asil üyeleri arasından kendi seçtiği bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, toplantıyı idare eder ve Yönetim Kurulu ile teması sağlar. Asil üyeler arasından seçilecek bir sekreter de yazışmaların yürütülmesini sağlar.
 4. Alınan tüm kararlar, bu amaçla tutulacak bir deftere kaydedilir. Aksi oy kullanan kurul üyesinin şerhi deftere gerekçeli şekilde düşülür.

Disiplin kurulunun görev ve yetkileri

Madde 6

 1. Disiplin kurulu doğrudan veya yetkilendirilen üyelerinden birinin aracılığı ile söz konusu olan disiplinsizliğe ilişkin maddi gerçekliğe ulaşmak adına tüm soruşturma ile incelemeleri yapmaya yetkili ve görevlidir. Bu görevi sırasında kurul; Dernek gönüllüsü ve haricindeki kişi ve kurumlarla iletişime geçmeye, bilgi/belge toplamaya, tanıklıklara başvurmaya, keşifte bulunmaya, şikâyet eden ve edilenden ifade istemeye yetkilidir.
 2. Disiplin Kurulu, re’sen ya da bir veya birden fazla üyenin yazılı ve ıslak imzalı şikâyeti ya da dernek gönüllüleri haricindeki bir kişi veya kurumdan gelen ihbar üzerine bu yönetmelik maddelerini esas alarak üye hakkında disiplin soruşturması açabilir. Disiplin Kurulu soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüş ve karara ilişkin önerisini soruşturma dosyası ve yazılı soruşturma raporu ile Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’nun önerisini onaylamak, değiştirmek ya da reddetmek hakkına sahiptir.
 3. Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında bir disiplin soruşturması Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı karar ile açılır. Bu durumda Yönetim Kurulu, soruşturma açılan üyeyi soruşturma bitene kadar görevinden alır ve yerine yedek üye geçer. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre üyeyi görevine iade eder ya da görevinden azleder.

Disiplin kurulu üyesinin işlem yapamayacağı haller ve reddi

Madde 7

 1. Disiplin kurulu üyesi;
  1. Disiplinsizlik oluşturan eylem kendisine yönelikse veya mağdur olduysa,
  2. Disiplinsizlik oluşturan eylem kendisi tarafından gerçekleştirilmişse,
  3. Taraflardan biri ile Dernek içinde aynı birimde çalışıyor ise,
  4. Taraflardan biri ile bağımsızlığına etki edebileceği düşünülen bir ilişkisi var ise,
  5. Bağımsızlığına gölge düşürecek bir işlemde bulunduysa, heyet dahilinde işlemde bulunamaz.
 2. Disiplin kurulu üyelerinden birinin işlem yapmasına engel teşkil edecek durumun varlığında heyet re’sen veya bildirim üzerine derhal yaptığı işlemleri durdurur ve ilgili üye yerine yedek üyeyi göreve çağırır.
 3. Önceki işlemler hakkında yapılacak itiraz heyetin toplanması üzerine öncelikli olarak karara bağlanır

Delil ve delil toplama yetkisi

Madde 8

 1. Taraflar, iddia ve savunmalarını hazırlamak üzere Dernek dâhilindeki tüm belgelere ulaşabilir ve örnek talep edebilir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmez. Üyelerin dernek organlarına bildirdikleri e-posta ve telefon numarası üzerinden yaptıkları yazışmalar işbu yönetmelikte tanımlanan suçlara ilişkin ise Disiplin Kurulu tarafından delil başlangıcı olarak değerlendirilebilir.
 2. Şikâyet eden iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.
 3. Maddi deliller tanıklıktan üstün gelir.
 4. Maddi delillerin geçerlilikleri tartışmasız olan bir dosyada tanıklıklara dayalı olarak hüküm kurulamaz.
 5. Disiplin Kuruluna gelen dilekçeler kayıttan geçirildikten sonra Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

Soruşturmanın Süresi ve Zamanaşımı

Madde 9

 1. Disiplin soruşturmasına, Disiplin Kurulu tarafından olayın re’sen öğrenilmesi üzerine derhal, şikâyet ve ihbar üzerine başlatılacak soruşturmalarda şikâyet dilekçesinin veya ihbarın ulaşmasından itibaren en geç 7 gün içinde başlanır.
 2. İşbu yönetmelikte yazılı suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl, fiilin işlenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde şikâyette/ihbarda bulunulmadığı takdirde soruşturma yapılamaz. Şikayet/ihbar hakkı, fiilin ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.
 3. Disiplin Kurulu, soruşturmayı bir yıl içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Mücbir sebeplerden dolayı soruşturmanın sonuçlandırılamadığı durumlarda Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay ek süre verilebilir.
 4. Dernek gönüllüsünün, adli yargıda görülmekte olan bir davanın konusu olan suça ilişkin eylemlerinin işbu yönetmelik gereğince işlem yapılmasını gerektiren hallerin varlığı durumunda adli yargı makamlarının hükmü kesinleşinceye kadar soruşturma açılamaz. Suç teşkil eden fiilin savcılık makamlarınca tespit edildiği tarihte 2. fıkradaki zamanaşımı süreleri durur.
 5. İş bu yönetmelik gereğince işlem yapılmasını gerektiren halin adli yargıda görülmekte olan bir davaya konu olduğu Disiplin Kurulunca bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunularak deftere kaydedilmek suretiyle tespit edilir.

Soruşturmanın Yürütülme Esasları

Madde 10

 1. Soruşturmanın gizliliği esastır.
 2. Disiplin Kurulu, hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye isnat edilen suç ve mevcut delilleri yazılı olarak bildirir, bu bildirimde üyeye savunmasını yapmak üzere 15 gün süre verilir. Daveti kabul etmeyen, süresi içinde geçerli bir özür bildirmeden ya da mücbir sebep olmaksızın savunma vermeyen ya  da savunma vermek istemeyen üye hakkında, Disiplin Kurulu mevcut delillere göre bir karar vererek kararını Yönetim Kurulu'na sunar. Geçerli özür bildiren ya da mücbir sebep nedeniyle savunma veremeyen üyeye talep halinde savunmasını vermek üzere bir defaya mahsus 15 günlük ek süre verilebilir.
 3. Savunma, Disiplin Kurulu tarafından yazılı ve ıslak imzalı olarak alınır. Disiplin Kurulu, yazılı savunması alınan üyeye olayın aydınlatılması maksadıyla en az 2 asil üyenin huzurunda ek sorular sorabilir, bu sorular ve verilen cevaplar üyenin de imzası alınarak Kurul tarafından soruşturma dosyasına yazılı olarak kaydedilir.
 4. Disiplin Kurulu soruşturma süresince tarafların gösterdiği ya da kendi belirlediği tanıkların tanık beyanlarına başvurabilir. Tanık beyanı alınmasına ilişkin usulde, savunma alınmasına ilişkin usul uygulanır.
 5. İlgililer, Disiplin Kurulu’nun istediği her türlü bilgi, dosya ve belgeleri derhal sunmakla yükümlüdürler.
 6. Soruşturma raporunun Yönetim Kurulu’na verilmesinden sonra Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde salt çoğunlukla verilecek karar yazılı olarak şikâyetçiye, soruşturulan üyeye, varsa diğer ilgililere ve ceza verilmişse üyenin dosyasına işlenmek üzere İnsan Kaynakları Bölümüne bildirilir.
 7. Disiplin Kurulu aldığı kararları ve baktığı dosyaları bir deftere kaydeder ve bu defteri sonraki dönemlerde görev yapacak disiplin kurulu üyelerine devreder.

Disiplin Cezası Önerilirken veya Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 11

Disiplin cezalarını önermeye veya vermeye yetkili Kurullar bu cezalardan birini önerirken veya verirken, disiplin suçunu oluşturan fiillerin ağırlığını, soruşturulan üyenin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.

Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları

Madde 12

Yönetim Kurulu’nun verdiği kararlara ilişkin itirazlar kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kuruluna yapılır. İtirazlar, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun bir araya gelerek oluşturduğu heyette görüşülerek 3 ay içinde kesin olarak karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Madde 13

 1. Disiplin Yönetmeliği’ne ek madde konulması, madde çıkarılması ya da değiştirilmesi, Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
 2. Yönetim Kurulu karar alarak yönetmeliğe ek madde koyabilir, maddeleri değiştirebilir ya da kaldırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

Madde 14

Disiplin Kurulunca işbu yönetmelik kapsamında işlenen suçlara karşı verilecek cezalar hafiften ağıra sıralanmış şekilde şunlardır.

 • Uyarı
 • Kınama
 • Dernekten bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası
 • Dernekten bir aydan fazla (en fazla altı aya kadar) uzaklaştırma cezası
 • Dernek üyeliğinden çıkarma cezası

Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

Madde 15

 1. AKUT içinde veya AKUT faaliyetinin icra edildiği bir ortamda siyasi görüşünü açıklamak, üyelerin siyasi, ahlaki, vicdani ve özel bilgilerini izinsiz olarak başka 3. kişilere açıklamak, bir siyasi, ahlaki veya vicdani bir görüşü diğer üyelere dayatmaya çalışmak ve bunlarla ilgili dernek içinde propaganda yapmak ve tartışma ortamı yaratmak.
 2. AKUT sınırları içerisinde ya da AKUT faaliyetlerinin icra edildiği bir ortamda, ve günlük yaşamı içinde üzerinde AKUT kıyafetleri ya da sembollerini taşırken sigara içmek, alkol almak, alkollü dolaşmak, küfür ve hakaret içeren söylemlerde bulunmak.
 3. Dernek organlarınca, bulunduğu ildeki temsilci veya temsilcinin görevlendirdiği kişilerce kendisine tevdi edilen ve kendisi tarafından kabul edilmiş görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek veya görevi yerine getirmemek.
 4. Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleyişi engellemek.
 5. Sosyal medya veya sosyal ortamlarda AKUT hakkında asılsız beyanlarda bulunmak, ilgili birimlerce yayınlanması yönünde izin alınmamış fotoğraf, video vb. görsel/sözlü/yazılı paylaşımlarda bulunmak.
 6. Dernek organlarınca veya temsilcilerce alınmış ve dernek yapısına aykırı olmayan kararlara, belirlenmiş kurallara, usul ve işleyiş bütününe uymamak suretiyle aykırı harekette bulunmak.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

Madde 16

 1. AKUT operasyonlarında, Dernek organlarının, temsilcinin veya bunlar tarafından operasyon sorumlusu olarak atanmış kişilerin talimatlarına uymamak, kendisinin veya diğer üyelerin emniyetini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak, operasyon esnasında moral ve motivasyon azaltıcı söylem ve davranışlarda bulunmak, sorumlu kişilerin izni olmadan 3.kişilerle operasyon hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, kendisine gelen operasyon hakkındaki duyum ve bilgileri sorumlu kişilerle paylaşmamak.
 2. Üyelere veya üye olmayan 3. kişilere Dernek hakkında yanlış, asılsız veya gerçeği yansıtmayan bilgiler vermek,
 3. Dernek organları, temsilci veya bunlar tarafından görevlendirilen kişilerce verilen görev veya talimatları şahsi kızgınlık, kırgınlık veya ilişkiler nedeniyle yerine getirmemek veya geciktirmek suretiyle AKUT işleyişini sekteye uğratmak.
 4. Dernek organları veya temsilci tarafından kendisine verilen bölüm/birim sorumluluğu ya da başkaca bir görevi ihmal etmek, kötüye kullanmak, bu görevi baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak, görev tanım formunda belirtilen yetki ve sorumlulukların dışında işlemlerde bulunmak.
 5. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek.
 6. Dernek organları veya temsilci tarafından görevlendirilen bölüm/birim sorumlusu, başkaca bir görevin sorumlusu olarak atanan kişi veya diğer üyelerce, üyelerin AKUT içinde veya ilgili bölüm/birim/görevde geçerli bir nedeni olmaksızın çalışmasını, görev almasını engellemeye çalışmak ya da engellemek.

Dernekten bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

Madde 17

 1. Derneği temsil ederken ya da Derneğin kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri ve unsurları taşırken veya kullanırken tüzükte yazılı amaç ve değerlere aykırı hareket etmek, derneğin imaj ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmak.
 2. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz her türlü mal, araç ve belgeyi bölüm/birim sorumlusunun bilgisi ve izni olmadan kullanmak, yerini değiştirmek
 3. Dernek organları, temsilci veya bunlar tarafından görevlendirilmiş ilgili bölüm/birim sorumlusunun bilgisi ve izni olmadan AKUT hakkında kişi, kurum veya kuruluşlarla AKUT adına görüşmelerde bulunmak, talepte bulunmak, taahhütler veya bağlayıcı sözler vermek, sözleşme veya anlaşmalar yapmak, basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunmak veya demeç vermek.
 4. Dernek organlarında görevli üyelerin görevlerini yerine getirmelerine ilişkin talep ettiği bilgi ve belgeleri zamanında sunmamak veya geciktirmek gibi davranışlarla görevlerini sağlıklı ve zamanında yapmalarına engel olmak.

Dernekten bir aydan fazla (en fazla altı aya kadar) uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları şunlardır;

Madde 18

 1. Derneğin adını veya kurumsal kimliğini temsil eden her türlü nesneyi kullanmak suretiyle şahsi maddi veya manevi çıkar sağlamaya çalışmak.
 2. Dernek veya derneğin bir üyesi hakkında kamuoyuna asılsız, haksız ve gerçek dışı iddialar içeren beyanlarda bulunmak.
 3. Dernek sınırları içinde ya da Dernek faaliyetlerinde ateşli silah taşımak veya bulundurmak, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak aletlerin dışında kesici ve delici alet taşımak veya bulundurmak, tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve keyif verici maddeler bulundurmak ve kullanmak.
 4. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz her türlü mal, araç ve belgeyi şahsi işlerinde kullanmak, bunlara kasten veya ihmalen zarar vermek, gizlemek, zamanında iade etmemek.

Dernekten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

Madde 19

 1. Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yüz kızartıcı suç olarak belirlenmiş suçları işleyerek ceza almış olmak.
 2. Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda basit taksirle işlenen suçlar hariç olmak üzere ceza alt sınırı 1 yıl ve daha fazla olarak belirlenen suçlardan ceza almış olmak.
 3. Derneğe veya dernek üyesine karşı Türk Ceza Kanunu kapsamında soruşturulması şikâyete bağlı olan suçlardan dolayı yapılan kovuşturma sonunda ceza almış olmak.
 4. Bir kimseyi veya grubu, cebir, şiddet, korkutma veya tehditle Türkiye Cumhuriyeti yasalarında suç olarak tanımlanan bir fiili düzenlemeye veya katılmaya zorlamak.
 5. Dernek organları veya temsilcinin bilgisi ve izni olmadan bağış kabul etmek, dernek adına belge/makbuz düzenlemek, derneğe ait para veya malı zimmetine geçirmek.
 6. AKUT sınırları içinde ya da AKUT ile ilgili bir ortamda, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
 7. Dernek organları veya üyeleri hakkında haksız ve mesnetsiz şikâyet ve iddialarda bulunmak.
 8. Dernek organlarınca yapılan denetleme veya soruşturmalar esnasında yalan tanıklık veya gerçek dışı beyanlarda bulunmak.
 9. Dernek organlarınca verilen uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına uymamak.

Öngörülmemiş Disiplin Suçları

Madde 20

İş bu yönetmelikte yer almayan ve disiplin suçu sayılabilecek nitelikteki eylemler için yönetmelikteki nitelik ve ağırlıklarına göre benzer eylemlere karşı öngörülen disiplin cezaları verilir.

Disiplin Suçunun Tekerrürü veya Verilen Cezaya Uyulmaması

Madde 21

 1. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
 2. Verilen disiplin cezasına uyulmaması durumunda bir derece ağır ceza uygulanır.

Yürürlük

Madde 22

Bu yönetmelik 15.10.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

AKUT Disiplin Kurulu


DESTEK VERENLER